МедитацияТроенЩит

МедитацияТроенЩит

Слушайтетазимедитация(записанаповременаживосъбитие),задасъздадететризащитниенергийниполета,коитоданеутрализиратнискитеплътниенергиивежедневиетови。 ПървиятщитеяркоплатиненобялиидваотЗвезднияпорталнамиращсевкристалнотосърцена...

阅读更多
УТВЪРЖДЕНИЕ:БУДНИТЕЗВЕЗДНИСЕМЕНА。 2018ГОДИНА–ГОДИНАНАПЕПЕРУДАТА

УТВЪРЖДЕНИЕ:БУДНИТЕЗВЕЗДНИСЕМЕНА。 2018ГОДИНА–ГОДИНАНАПЕПЕРУДАТА

Времее! Сега! Буднасъм! Времее! Сега! Данаправякрачканапред! АзсъмСветлина,азсъмЗвездносеме,Детеотзвездите,Звезднасветлина,Детенасветлината! Туксъм-годинаглобалносъбуждане,秘鲁-2018年–Годинана...

阅读更多
УТВЪРЖДЕНИЕ:ЗАЩИТАНАПСИХИКАТА–АЗСЪМНЕПРИКОСНОВЕНОСЪЗДАНИЕНАСВЕТЛИНАТА

УТВЪРЖДЕНИЕ:ЗАЩИТАНАПСИХИКАТА–АЗСЪМНЕПРИКОСНОВЕНОСЪЗДАНИЕНАСВЕТЛИНАТА

АзсъмнеприкосновеносъществоотСветлината,АзсъмсвързанасистинатанамоетосъществуванеТазиистина,тазивътрешнасветлинаизразяваединениетосБожественияживот,АзсъмедносБожественияживот,койтоевъввсичкиниванасъществуванеВнастоящотосъстояние...

阅读更多

(访问548次,今天访问1次)